KD Střelnice Kino Vrchlabí Instagram Facebook

REZERVACE - Možnost rezervací  (hotově / osobně / převodem e - vstupenka) končí 4 týdny před konáním akce. 

E VSTUPENKA - OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 • e Vstupenka je akceptována vytištěná či v telefonu
 • Zaplacené vstupné se nevrací, e Vstupenka se nevyměňuje.
 • Za ztracené e Vstupenky není poskytována náhrada.
 • E Vstupenku je nutné uchovávat proti zneužití na bezpečném místě.
 • Tato e Vstupenka je mimo internetové stránky www.strelnicevrchlabi.cz neprodejná.
 • Padělání e Vstupenky je trestné.
 • Dodatečnými úpravami se e Vstupenka stává neplatnou.
 • Kulturní dům Střelnice neodpovídá za potíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním e Vstupenky.
 • Vstup na představení bude povolen pouze na základě té e Vstupenky, která bude předložena ke kontrole jako první. Při jakémkoliv dalším předložení e Vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené e Vstupence nebo její kopii přihlíženo jako na platnou e Vstupenku a na tomto základě nebude povolen vstup na představení, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.
 • Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny.
 • V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v kanceláři Kulturního domu Střelnice, adresa: Vančurova 378, Vrchlabí, tel: 499 422 126, e-mail: kdstrelnice@muvrchlabi.cz

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto společnosti Kulturní dům Střelnice(dále jen „Správce“), zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1063, se sídlem Vančurova 378, 543 01 Vrchlabí. IČ: 13584201, jež je provozovatelem rezervačních stránek www.strelnicevrchlabi.cz včetně sítě prodejních míst souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

 

 • Osobní údaje, které mohou být zpracovány:
 • jméno, příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • ulice, město, PSČ, země
 • heslo – v zašifrované formě
 • IP adresa

 

 • Účelem zpracování osobních údajů je:

Rezervace a prodej vstupenek na kulturní akce - divadelní a filmová představení, koncerty, besedy, přednášky a zasílání aktuálních informací o pořádaných akcích.

 

 • Doba zpracování osobních údajů je:

5 let od udělení souhlasu.

 

 • Osobní údaje mohou být poskytnuty společnosti Perfect System, s.r.o., Radlická 3301/68, Praha 5, která pro Kulturní dům Střelnice zabezpečuje předprodejní portál ColosseumTicket.cz.

Osobní údaje jsou shromažďovány a uchovávány pouze elektronicky v zabezpečeném datovém úložišti. Data předávána mezi zařízením Zákazníka a serverem Správce jsou vždy šifrována pomocí SSL protokolu.

 • Poučení o zasílání nabídek e-mailem

Udělením souhlasu se  zasíláním aktualit e-mailem uděluje zároveň Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše. Aktuality – newslettery jsou obchodním sdělením, informující o aktuální nabídce akcí, na které lze rezervovat nebo nakoupit vstupenky.

 

Zákazník je oprávněn kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je popsáno výše, zrušit, a to žádostí zaslanou prostřednictvím emailu na adresu kdstrelnice@muvrchlabi.cz anebo volbou odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů dostupné v sekci „Můj účet. Zákazník rovněž může požádat o vymazání údajů, a to buďto e-mailem anebo opět přes volbu vymazání ze sekce „Můj účet“.  Zákazník může odvolat svůj souhlas se zasíláním aktualit přes odhlašovací link v každém newsletteru.

 

Subjekt údajů – Zákazník svým souhlasem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že jím uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zvýšení informovanosti o aktuální nabídce Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů není povinný za účelem uzavření objednávky/rezervace vstupenky, neboť se jedná o nutné údaje pro splnění smluvního vztahu viz Obchodní podmínky.

Partneři

Škoda Auto
Generální partner vrchlabského hudebního léta
Partner kultruního domu střelnice
Picasso ACR design Petr Šuba Pekviz Caffé Botta hudy.cz U Zvonu Picasso Jona drinks CAPARTI Srub pod Medvědínem ČEZ Ingtours ATL Elektro Kavárna 7 štítů profi-sklo.cz Light Guide Systems Česká spořitelna Kněžická chalupa